Статии

Осъществяване на дейност като едноличен търговец

на 16.07.2010

 В последно време едноличният търговец, като форма на организа­ция, е малко притиснат от данъчните правила. Явна е тенденцията към утежняване на данъчното бреме за такива собственици. За...

Начини за осъществяване на дейност

на 14.07.2010

При прехвърлянето на дейността възниква още един въпрос - как­ва икономическа форма да приеме новата структура. Вариантите са следните: - фирма на едноличен търговец; - търговско...

Прехвърляне на дейността чрез закриване на фирматa

на 13.07.2010

Това е по-гъвкав способ. Първо - защото не се прехвърля всичко. Нормално е при една сдел­ка за покупко-продажба на бизнес не всичко да се прехвърли, или да се раздели на части, на няколко...

Прехвърляне на дейност по правилата на Търговския закон

на 09.07.2010

Това е най-често прилаганата процедура. Но е най-неизгодната. С излишни обременелости. Обикновено за нея се търси помощта на ад­вокат. А на него това му е работата - да източва приходи от...

Обновяване на дейността от купувача

на 08.07.2010

Новият собственик задължително пренарежда нещата. Има желание, прави го с ентусиазъм и залага на промените - за по-добър резултат. Първата стъпка е да разбере какво всъщност е придобил - въз...

Подобряване на дейността от продавача

на 06.07.2010

Това не е задължително за него, но ако го направи, може да получи повече от сделката. Продавачът обикновено няма време или възможности да направи цялостен анализ и да предприеме ефективни мерки за...

Избор на начина за осъществяване на дейност

на 24.06.2010

Ако трябва да се степенуват по режим на облага­не, най-облагоде­телст­вани са съд­руж­ни­ците в търговски и граждански дру­жества (с доходи от дивиденти), след...

Последователност на финансовия анализ , част V

на 01.06.2010

5.Оценка на репутацията Репутацията представлява общественото и пазарното мнение за дейността. За нея няма измерители. Тя е нещо неуловимо, физически неопре­делимо и е трудно да й се сложи...

Последователност на финансовия анализ , част IV

на 31.05.2010

4.Оценка на реализацията на дейността Първият параметър е годишният оборот от дейността. А проблемът е в неговата истинност. На практика осчетоводените резултати се различават от действителните...

Последователност на финансовия анализ , част III

на 28.05.2010

3.Оценка на работните места Всяко работно място е източник на приходи за бизнеса. Това нала­га да се сравни заплащането на труда с приноса му към дейността. При добра работа и оптимизирано...

Последователност на финансовия анализ , част II

на 27.05.2010

2.Оценка на нематериалните активи В тази категория влизат: -Първа група - софтуер и право за ползване на софтуер с 50 % го­дишно овехтяване -Втора група - лицензи, търговски марки, други...

Последователност на финансовия анализ , част I

на 26.05.2010

Методиката за оценка и за двете страни трябва да е еднаква, при условие, че продавачът се стреми да я опрости и да завиши край­ната цена, а купувачът цели да детайлизира нещата и да снижи...

Финансов анализ на дейността, част II

на 25.05.2010

Финансов анализ за купувача Тази процедура изисква подредена методика и се нуждае от определено време. Финансовият анализ на предлаганата дейност трябва да определи нейното състояние и...

Финансов анализ на дейността , част I

на 21.05.2010

Представяне на дейността от продавача Предлагащият бизнес за продан много добре знае неговото състоя­ние и целта му е да изнесе напред силните страни, да спести или ук­рие слабостите,...

Съдружие в различните етапи на бизнеса , част V

на 20.05.2010

Съдружие с цел поглъщане, уедряване Може да се прояви на всички етапи от развитието на бизнеса ка­то активен начин (и дори агресивен) за разрастване чрез присъединяване, подчиняване и...

Съдружие в различните етапи на бизнеса , част IV

на 18.05.2010

Съдружие в етап на упадък Вариантите може да са всякакви. Ако се стъпи на личностна основа, може да се постигне обновява­не, съживяване.  Ако се подходи корпоративно става поглъщане един...

Съдружие в различните етапи на бизнеса , част III

на 17.05.2010

Съдружие в етап на зрелост Причините могат да бъдат всякакви. Търси се обновление, нужни са нововъведения. А едно съдружие може да раздвижи нещата и да изтегли дейността в растеж, в...

Съдружие в различните етапи на бизнеса , част II

на 15.05.2010

Съдружие в етап на растеж В този етап при търсенето на съдружие има определена доза агре­сия. Дейността е успешна, развива се добре, защо да не погълнеш някого. Съдружието се превръща в...

Съдружие в различните етапи на бизнеса , част I

на 14.05.2010

Причините за търсене на съдружие могат да се проявят на всеки етап от развитието на бизнеса. Обикновено се разчита сдружаването да реши някакви проблеми и да повиши пазарните възможности на...

Начини за осъществяване на съдружие , част II

на 13.05.2010

Във всички случаи привлеченият съдружник предоставя някакъв собствен ресурс или сбор от ресурси, които могат да бъдат: -материални възможности; -финансови средства; -интелектуални...