Посетете новия портал за покупко-продажба на машини и съоръжения, като натиснете тук.

Последователност на финансовия анализ , част V

2010-06-01

5.Оценка на репутацията

Репутацията представлява общественото и пазарното мнение за дейността. За нея няма измерители. Тя е нещо неуловимо, физически неопре­делимо и е трудно да й се сложи цена.

 

В действителност такава оценка рядко се прави отделно. Обикновено тя се включва към другите цени, без да се акцентира (а често и без да се осъзнава). Препоръчително е купувачът да се постарае да оцени репутацията на дейността за себе си (и да се постарае да я получи гратис).

 

В тесен икономически смисъл репутацията представлява готовност на обществото и на пазара да приемат продукта от дейността. А докол­ко тази готовност ще се реализира като плащане, е друг въпрос. Репутацията представлява неразписан и негласен договор за прие­мане на дейността от съвкупната икономика.

 

Засега, ние нямаме добра представа за значението на репутацията, за приноса на грижите към връзките и отношенията с клиентите и с об­ществото като цяло. В последно време, особено при по-интелигентно управление на дей­ността, репутацията започна да се цени и да се съобщава (най-вече като информация за взаимоотношения с известни и с големи клиенти) чрез документално доказване: снимки, сайтове, договори, отзиви.

 

В течение на времето тази тенденция ще се проявява повече - и при сделките за продажба на бизнес. Репутацията се нуждае от постоянни грижи. За сметка на това, тя генерира и гарантира добра възвръщаемост, добро пазарно положение. Репутацията представлява марката на дейността. Добрата марка се продава успешно. Но се създава трудно.

 

Всеки бизнес си има своята репутация. Възможно е собственикът да не я отделя, да не я определя като са­мостоятелен елемент. За купувача обаче, тя е важна, защото предопределя неговия старт, началното ниво на придобитата дейност. Репутацията неразривно е свързана с качеството на продукта от дейността. А потреблението у нас, особено масовото потребление, все още не забелязва и не акцентира върху качеството. Затова репутацията има значение и се цени повече при по-инте­ли­гентните дейности, при по-високи нива на обслужване и на общуване.

 

Макар и невидимо, състоянието на репутацията е от значение за купувача и той трябва да си направи труда да я анализира и оцени.

 


Обратно