Посетете новия портал за покупко-продажба на машини и съоръжения, като натиснете тук.

Последователност на финансовия анализ , част I

2010-05-26

Методиката за оценка и за двете страни трябва да е еднаква, при условие, че продавачът се стреми да я опрости и да завиши край­ната цена, а купувачът цели да детайлизира нещата и да снижи пред­ложената стойност .

Основните елементи, които участват в образуването на цената са:

1. материална обезпеченост (материалната база)

2. нематериални ак­тиви

3. налични работни места и квалификация на персонала

4. система за реализация на пазара

5. репутация

 

1.Оценка на материалните активи

Материалните активи създават необходимите условия за осъщест­вяване на дейността. За удобство ще приемем тяхното групиране съгласно нормативни­те изисквания по Закона за корпоративното подоходно облагане. В процеса на експлоатация всеки материален актив се амортизира, из­носва се. Нематериалните също остаряват, губят и намаляват първоначалната си стойност. Двете страни по сделката имат противоположно отношение към стойността на включените активи и крайната им цена подлежи на до­говаряне. Понякога става с компромис за някоя от страните.

 

Във всички случаи при определянето на стойността на активите трябва да се вземат пред вид:

-цената на придобиването им

-текущата пазарна цена

-намалението, което трябва да се направи заради натрупаната екс­плоатация и заради овехтяването им.

 

При материалните активи състоянието е видимо и може да се про­вери от купувача (ако се налага, трябва да се потърси мнението на спе­циалист или оценител). В сравнение с другите цени по сделката, стойността на материал­ните активи и на оборудването е по-лесна за извеждане, за изчисляване.

 

Цената на сградите, помещенията и парцелите може да бъде срав­нително точно определена по усреднените цени на недвижимите имо­ти в медиите и в интернет има достатъчно информация, върху коя­то може да се стъпи. Изгодата от продажба на подобно имущество е толкова по-голяма, колкото по-отдавна е придобито то поради покачването на цените на имотите.  Въпреки разликата между цената на придобиване и цената на пред­лагане, тази печалба често е само привидна спекулативна, защото ако средствата от продажбата бъдат вложени отново в недвижима соб­ственост, разликата се стопява и другите цени са вдигнати спекула­тивно. Практически продажбата на недвижимо имущество, като част от бизнеса, само гарантира запазването на цената на парите за продавача тяхната покупателна стойност, тъй като обезценяването им е вклю­чено в новата цена сумата е с по-големи цифри, но покупателната им стойност е относително същата.

 

Ако бизнесът се осъществява в наети помещения и площи, продаж­бата е облекчена  купувачът следва да прецени дали му е изгодно да пренаеме базата или ще си потърси друго място. При покупко-продажба на бизнес договорът за наем отпада. Може да бъде продължен при желание от двете страни - новият собственик и наемодателят. Като при това задължително се вдига и стойността на наема. По принцип цената на наема не влиза в сделката и продажбата на такъв бизнес е по-лесна.

Понякога е възможно бизнесът да се предлага без наличната база - собственикът може да има други намерения, да я ползва за други це­ли или да я отдава отделно под наем. Такъв подход също разтоварва сделката.

 

Включването на наличното производствено и спомагателно оборуд­ване към сделката обикновено не носи печалба на собственика, който продава, тъй като неговата цена трябва да се съобрази с експлоата­цията му до момента и с овехтяването, с предлагането на подобно ново обо­рудване на пазара и с реалните му възможности за обезпечаване на бизнеса.

 

В повечето случаи собственикът желае да продаде бизнеса си заед­но с наличното оборудване (все пак то е погълнало определена част от неговите инвестиции и връщането на сумите към него би му позво­лило да помисли за нещо друго) да продължи напред. Възможно е, ако потенциалният купувач не одобри оборудването, това да бъде и причина за отказа му.

 

Възможните подобрителни мерки, които могат да се направят по отношение на оборудването, са:

-привеждане в приемлив вид - винаги може да изглежда по-добре

-опит да се продаде част/части от него или цялото, отделно от дей­ността

-заменяне или подновяване на някои звена от него, които развалят общия му изглед

-осъществяване на основен ремонт и осъвременяване на възможностите му

 

Тежестта на материалните активи в общата цена на предлаганата дейност е различна, оттук и подходът към тяхната оценка и към подобрителните мерки, трябва да се определят според конкретните ус­ловия.

 


Обратно