Осъществяване на дейност от търговско дружество

2010-07-20

Това е най-често срещаният вариант. Търговското дружество е позната и добре приета форма. Засега е и данъчно стимулирана - дружеството дължи по-ниски данъци от ед­ноличния търговец. Търговското дружество може да бъде капиталово и некапиталово (без уставен капитал).

Капиталови структури са:

- дружество с ограничена отговорност - ООД;

- еднолично дружество с ограничена отговорност - ЕООД;

- командитно дружество с акции - КД;

- акционерно дружество.

Некапиталовите сдружения са:

- събирателно дружество - СД;

- обикновено командитно дружество - КД.

Осъществяването на дейност чрез регистриране на търговско дру­жество е най-често срещаният вариант у нас - с достатъчно ясни пра­вила за счетоводна отчетност, за данъчно и счетоводно облагане. Ня­ма неясноти, административното обслужване не създава проблеми, кон­­трагентите и клиентите приемат с доверие тази форма. Сякаш цялата ни икономика е изградена от дружества.  Видимо непоклатима структура. Но само към външни влияния. И с впечатление за дълготрайност и устойчивост.

Но това е привидно. Защото всяко съдружие е временно. И това по­ражда вътрешни проблеми, вътрешно разклащане. Всяко дружество е временна форма на съвместна работа - това трябва да се помни и да се заложи от самото начало.

Няма вечно съдружие. И ако е успешно, всеки от съдружниците израства различно - идва време разделно - за самостоятелен път или за ново съдружие. Дружеството е добра форма за бизнес, но с уговорка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Обратно