Начини за осъществяване на дейност

2010-07-14

При прехвърлянето на дейността възниква още един въпрос - как­ва икономическа форма да приеме новата структура.

Вариантите са следните:

- фирма на едноличен търговец;

- търговско дружество;

- гражданско дружество.

Основните особености на тези структури са:

За едноличния търговец - фирма, без основен капитал. Управлението и вземането на решения се осъществяват от нейния собственик.

За търговско дружество - фирма от съдружници с уставен или без уставен капитал, с ограничена отговорност към сделките - до размера на капитала. Управлението и вземането на решения се правят заедно или чрез упълномощаване на управител, като той може да бъде и външно лице. Законодателството допуска и еднолично търговско дружество (ЕООД) - дружество с едноличен собственик.

За гражданското дружество - сдружение между граждани или фир­ми, въз основа на правилата на Закона за задълженията и договори­те - само с нотариална заверка на договора, обикновено без уставен капитал. Много удобна форма за промени и за преструктуриране. Уп­равлението и решенията се провеждат съгласно предварителните договорености, които не са ограничени от нормативни изисквания.

Има и една друга форма, малко различна и встрани от фирмите - свободна практика (професия) с регистрация по БУЛСТАТ. При пре­хвърляне на бизнес тя може да се ползва (в отделни случаи), като на­чална и като преходна форма, която в по-късен етап да прерасне във фир­­­ма или съдружие. Регистрацията на свободна практика може успешно да се прилага в областта на услугите и на творческите дейности. За чисто търгов­ски или производствени дейности, тя не е подходяща.

Ако новопридобитата дейност се нуждае от значително преобразу­ване, един добър подход е нейното прехвърляне да стане чрез някак­ва междинна, приемна форма, в която нещата да се пренаредят, да се пооправят и вече в готов за работа вид, да се преместят в окончател­ната структура. Нещо като спомагателен кашон, в който изсипвате чекмеджето си, преди да го наредите старателно. И винаги остава нещо в кашона - за изхвърляне.

 Практически подобен подход има следното значение - негативите от купената дейност, свързани с организацията, с данъчната отчетност, със осчетоводяването, да останат в междинната структура, тя да се замрази или да се закрие и негодното да се затисне. А в окончателната форма да продължат само обнове­ните звена от дей­ността.

 

 

 

 

 

 

 

 


Обратно