Обновяване на дейността от купувача

2010-07-08

Новият собственик задължително пренарежда нещата. Има желание, прави го с ентусиазъм и залага на промените - за по-добър резултат.

Първата стъпка е да разбере какво всъщност е придобил - въз основа на запознаването с дейността и на огледа на условията след прехвърлянето.

Второто необходимо основание за новия собственик е да определи какво иска да постигне. Не, че вече не си е отговарял на този въпрос, но след придобиването на бизнеса, мирогледът неизбежно се променя. Нещата са вече различни. И трябва да станат по-добри.

Връзката между тези две начални условия ще покаже пътя за новия предприемач - това, което трябва да направи, за да реализира стре­межите си. Подобрителните мерки могат да бъдат в различен обем. Фактори­те, които определят това, са:

- фактическото състояние на дейността;

- инвестиционните възможности на новия собственик;

- икономическата грамотност и опитът му;

- управленските умения и решения от негова страна.

Ако собственикът е начинаещ предприемач, има много да учи, ако вече се занимава с бизнес - трябва много неща да промени. По отношение на материалната база и оборудването - те трябва да се приведат в съответствие с всички норми и изисквания за дейност­та. Нужни са време и парични средства.

Продуктът, който се създава, трябва да се обнови, да се освежи, да се раздвижи. Необходими са нововъведения, пренареждане на стила на работа и мотивиране на персонала. Раздвижването на дейността най-лесно се постига чрез промяна на качеството на произвеждания продукт.

Принципът е: Хайде да го направим по-добре! И винаги е възможно.

Следва състоянието на персонала. Нужно е време - за взаимно опоз­наване. Потребна е и решителност - за новия предприемач - освобождава­нето и подмяната на персонала са по-лесни в началото. По-късно, ко­гато възникнат обвързаности, подобни стъпки създават допълнителни проблеми.

Квалификацията на персонала изисква внимание и преценка. По­настоящем все по-трудно става намирането на работници и служители, които стават за работа. Трябва да се мисли за стимулиращи усло­вия. Наддаването за добри работници вече е в ход. Правилото е: добра заплата плюс привлекателни добавки (или привилегии).

Заварената организация на работа и на управление сигурно има дос­та за оправяне. Приемствеността, запазването на елементи от стария стил трябва добре да се прецени. И промените да се въвеждат внимателно. Резките движения може да доведат до странични усложнения. Новата организация трябва да съчетава и да подрежда по начин и по време осъществяването на всички иновации и подобрения, така че да постигне максимална ефективност.

По отношение на репутацията новият собственик трябва да си изяс­ни на какво стъпва. Той може да отхвърли наследеното пазарно положение (ако не му харесва) и да създаде ново име и нова система на бизнес отношения - нова марка. Но трябва да побърза с подобно решение, за да не се получи ненужно прехвърляне на нежелана репутация. Всъщност това решение трябва да се оформи още при преговорите за сделката. И да се действа веднага след прехвърлянето на собствеността.

Водещи при подобрителните мерки трябва да бъдат нововъведения­та и освежаването на заварената структура. Всичко, което е в добро състояние, трябва да се запази и да се задържи.  Стремежът трябва да бъде - придобитата дейност да се изведе в етап на растеж и разрастване - чрез промени на организацията и внед­ряване на нововъведения.

В случаите, когато новият собственик няма достатъчно знания и опит в осъществяването на дейността, която е придобил, може да потърси външна помощ - изготвяне на проект, на пакет от мерки, кои­то да му помогнат по-бързо да постигне желаното - оздравителна или подобрителна програма.  Привличането на съдружник, с достатъчно опит и умения, също е вариант за енергично навлизане и овладяване на дейността.

Новият собственик го чака много, много работа.

И много добри резултати.


Обратно