Посетете новия портал за покупко-продажба на машини и съоръжения, като натиснете тук.

Последователност на финансовия анализ , част II

2010-05-27

2.Оценка на нематериалните активи

В тази категория влизат:

-Първа група - софтуер и право за ползване на софтуер с 50 % го­дишно овехтяване

-Втора група - лицензи, търговски марки, други подобни права  15 % годишно

 Оценката на нематериалните активи се прави въз основа на цена­та на придобиване и на изгодите, които генерират.

За нас, за практика, лицензите и марките не са достатъчно цене­ни, не сме си изградили нужното поведение. Ето защо пазарът няма готовност за приеме и да оце­ни такива нематериални активи.  Предлагането и включването им в сделката за продажба на бизнес няма да окаже голямо влияние на цената. Освен, ако нематериалните активи не са документирани чрез задължителна административна процедура (регистрация).

По различен начин стои въпросът със софтуера. Все повече бизне­сът се убеждава, че той му е нужен, че може да носи ползи и изгоди. В момента цените на конкретно разработен (поръчков) софтуер нараст­ват доста осезаемо. Проблемът при включването на софтуер в цената на дейността, е в преценката (и на двете страни) за неговата потребност и оперативност. Не всеки такъв продукт е добър (и там има много ментета, мно­го недоизпипани неща). Ако софтуерът не е направен или поддържан добре, може да създава проблеми, вместо да върши работа. Препоръчително е, ако купу­вачът не може да го прецени, да потърси услугите на специалист  за да не плати за нещо, което няма да му върши работа.

Нематериалните активи са по-трудни за оценка. За сметка на това тяхното присъствие в бизнеса у нас засега не е толкова голямо.

 


Обратно