Посетете новия портал за покупко-продажба на машини и съоръжения, като натиснете тук.

KPD.bg

Последователност на финансовия анализ , част III

2010-05-28

3.Оценка на работните места

Всяко работно място е източник на приходи за бизнеса. Това нала­га да се сравни заплащането на труда с приноса му към дейността. При добра работа и оптимизирано управление, разходите за едно работно място (заплатата плюс всички добавки и осигуровки), трябва да са около една трета от принадената стойност, която се създава на това работно място. Принадената стойност е чистата печалба (чистия приход) от реали­зацията на положения труд.

 

Казано по друг начин: работникът/служителят трябва да изработ­ва три пъти повече принадена стойност, отколкото получава (откол­ко­то струва работното му място). Занижаването на тази норма подсказва недобро управление и неуп­лътняване на работната сила. Повишаването  клони към некорект­но заплащане на труда (чиста експлоатация). Посочената норма е силно усреднена. Има браншове и видове дей­ности, за които тя е различна, но винаги може да се намерят показатели, по които може да се анализира и преизчисли.

 

В оценката за работните места задължително трябва да влязат:

-квалификацията на персонала;

-организацията на работата му;

-взаимоотношенията в екипа.

 

Условията за момента са такива, че при предлагането на дейност за продан, най-вероятно е наемният труд да не е добре заплатен. (Такива собственици първи ще тръгнат да продават бизнеса си.)

 

Недоброто заплащане обаче дава по-голяма печалба, а тя задължи­телно участва в крайната цена на бизнеса. Ето защо необходимо е да се анализира нивото на заплатите и да се обвърже с размера на печал­бата. Освен това некоректността при заплащането на труда от работода­теля, вероятно се разпростира и в другите елементи от дейността - отношението към клиентите, към доставчиците и т.н.

 

Един добър анализ на заплащането (от купувача) може да стигне до много полезни изводи и да изгради доста точна оценка за дей­ността. Няма да са изключение случаи, в които купувачът ще се отдръпне от сделката, поради заложена некоректност и прекомерна експлоа­тация на човешки труд. Недоброто заплащане поражда много проб­леми (може би продавачът иска да се отърве точно от тях, може би дейността вече е тотално развалена). Тези причини изискват внимателно проучване, съпоставяне и ана­лиз за кандидат-купувача.

 

Цената на труда е важна. Той създава принадената стойност, той дава пригодност на дейността. Броят на работните места също е от значение. Необходимо е купу­вачът да прецени доколко ефективно работи всеки от наетите, или по­не всяко звено от дейността.

 

Опорна точка е отново споменатата методика,  преценка на прина­дената стойност,  създаваната печалба към цената на труда, сравняването им по елементи според конкретните условия. Идваме от етап, в който си създадохме впечатлението, че цената доминиращо се определя от потребителската стойност на продукта, че надценката зависи единствено от търсенето. Забравихме, че има и предлагане. Защото дойдохме от времена на дефицит. И надценките ни владееха.

 

Сега пазарът постепенно се насища по всички сектори. И цената се определя от качеството, от вложения човешки труд. Вярно е, че все още водеща за нас е цената, качеството отива на второ място, но времената се промениха и търсенето е различно. Потреблението става по-умно, по-прецизно. Доброто качество изисква повече труд, повече принадена стой­ност. А добрият труд изисква и добро заплащане.

 


Обратно

Сектори

Търси

Новини

Проф. д.ик.н. Петър...

на 30.05.2019

По време на днешното 38-мо редовно общо събрание на...

Ръстът в цените на...

на 19.04.2019

Наблюдава се лек спад в обема на сделките в сектора на...

Анализи

Две стратегии, за да се справите с микромениджмънта в работата си

на 23.05.2019

При микромениджмънта шефът се стреми през цялото време...

6 стъпки за успешно изграждане на онлайн магазин

на 29.11.2018

  Всеки успешно развит бизнес има своите 5 до 10...Валутни курсове

1.8346
USD
2.2940
GBP
1.8310
CHF
1.9558
EUR
Източник: BNB

Времето

3 °C Измерено в 03:30
Ясно време
Вятър: посока Юг, скорост 4 км/ч
Влажност на въздуха 87%
Източник: wunderground.com