17,626 обяви от 12,285 клиента

Осъществяване на дейност от гражданско дружество

2010-07-21

Най-гъвкавата форма засега за осъществяване на бизнес. Малко или доста непопулярна, но най-ефективна. И като за начало на дей­ност и като за съдружие. При покупката на бизнес е много подходяща и като временна струк­тура - докато се изчистят и пренаредят нещата, преди да се навлезе в растеж и стабилност.

По своето основание гражданското дружество е дружество по Зако­на за задълженията и договорите.

Учредяването му става с нотариална заверка на договора за сдру­жение и с регистрация по БУЛСТАТ. По отношение на данъчното и на осигурителното облагане гражданското дружество е приравнено към юридическите лица (към търговските дружества).

Предимствата му са в по-малката данъчна прозрачност и в изклю­чително свободното движение на имущество (което вероятно ще се на­ложи при преструктурирането на дейността). Освен това гражданското дружество е много гъвкава форма за организация на сдружение - приемането и освобождаването на съдруж­ници е без всякакви усложнения, управлението е по-отворено и раздвижено.

Друга, по-висша форма на гражданско дружество, е консорциумът - съгласно буквата на закона той представлява сдружение между фир­ми (търговци) - изисква се предварителна регистрация за тях. При об­икновеното гражданско дружество съдружниците са физически лица.

Осъществяването и документирането на дейността на гражданско­то дружество е както при фирмите. Единствената му слаба страна е неговата непопулярност и лекото стъписване в началото на контактите, но като се спомене, че всъщност е юридическо лице, всичко си идва на мястото. Фирмите са за многолюдието, гражданските дружества - за инте­лигентните - има такава мисъл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Обратно