Осъществяване на дейност като едноличен търговец

2010-07-16

 В последно време едноличният търговец, като форма на организа­ция, е малко притиснат от данъчните правила. Явна е тенденцията към утежняване на данъчното бреме за такива собственици. За тази година, категорично те дължат по-големи данъци, спрямо съдружниците - при едни и същи резултати (печалба) от дейността. Вероятно тази линия ще се запази и за в бъдеще.

Частен случай

Ако придобитата дейност позволява, може да се приложи регист­рация на свободна професия (практика). Това е възможно за определени дейности, най-вече в областта на услугите и за неголеми по обем работи.

Предимствата на упражняването на свободна професия пред едно­личния търговец, са следните:

- опростена регистрация - веднага, срещу такса от 15 лв. (за тази година);

- ползване на нормативно признати разходи;

- освобождаване от воденето на счетоводство - няма разходи на вре­ме и на средства за него;

- по-голяма гъвкавост при документиране на дейността.

Нормативно признатите разходи представляват необлагаема с данъци и с осигуровки част от получените доходи. Предполага се, че тяхната стойност покрива разходите по осъществяване на дейността, без да е необходимо това да се доказва с фактури.

Слабите страни на упражняването на свободна професия са:

- ограничени възможности за прилагане - най-добре е в сферата на услугите, за материално производство става неизгодно;

- ограничени възможности за развитие;

- по-несериозно приемане от страна на клиентите.

Но пък ползването на такава форма, особено в началото на дей­ност, е много бързо приложимо и гъвкаво. А преминаването към след­ваща регистрация може да стане във всеки един момент. Прилагането на такъв начин е подходящо, ако се налага преструк­туриране и обновяване на дейността - като междинна структура. А защо да не се запази регистрацията на свободната професия - ед­на възможност повече.

 

 

 

 

 

 

 

 


Обратно