Посетете новия портал за покупко-продажба на машини и съоръжения, като натиснете тук.

Избор на начина за осъществяване на дейност

2010-06-24

Ако трябва да се степенуват по режим на облага­не, най-облагоде­телст­вани са съд­руж­ни­ците в търговски и граждански дру­жества (с доходи от дивиденти), след то­ва - свободните професии и послед­ни остават е­д­ноличните търгов­ци.Разбира се, изборът зависи и от естеството на дей­­но­­ст­та - не вина­­­ги може да се ползва всеки от вариан­тите. От друга страна, за предпочитане е, когато има въз­мож­ност, да се прилага повече от един вариант и да се търси максимална изгода от комбинацията.

Промяна на начина за осъществяване на дейността

Обикновено в началото на самостоятелна дейност соб­ственикът не е достатъчно подготвен и изборът му на реги­страцията може да не е най-удачният. Няма никакъв проблем в процеса на дей­но­­ст­та това да бъде про­менено - трябва да се мине през закриване или прехвърляне към нова регистрация.


Обратно