17,626 обяви от 12,285 клиента

Стратегия за продажба на бизнеса, част III

2013-07-06

След това нещата се поемат от тактиката. Тя трябва да разработи конкретни кратковременни мероприятия за подобряване на дейността и да ги разпредели като задачи към заетите в нея. При необходимост може да се наеме и външен изпълнител. В процеса на подготовката за продажба трябва да се изяснят и на­чините за предлагане.

 За момента продаването/купуването на бизнес не е много популяр­но у нас. Целта на този сайт е точно такава - да даде възможност за предлагане и търсене, да пораздвижи нещата.

Един от начините е чрез обява. Другият, който е и по-ползван до момента, е чрез конкретни пред­ложения към икономически субекти (фирми) в същия или в съ­седни браншове. Подобни продажби имат малко по-друг смисъл - пред­лаганата дейност се възприема от купувача като допълнителна дей­ност. Това е малко видоизменена инвестиция, с по-ниско ниво на риск за новия собственик - тъй като той само я добавя към своята дей­ност или я надгражда към своята система, без да започва отначало. Това са и най-успешните покупко-продажби на бизнес.

При договарянето за продажба на дейност, собственикът, трябва да прояви достатъчно гъвкавост:

- към цената на бизнеса;

- към разделянето му на части;

- към възможностите за по-ранно освобождаване от по-бързо лик­вид­ни (продаваеми) части - например оборудване, постройки, транс­портни средства, които могат да бъдат продадени поотделно.

Често се налага поемането на допълнителни ангажименти (в рамките на няколко месеца до една година) - до пълното прехвърляне на дейността. Съвсем нормално е купувачът да поиска и разсрочване на сумата на няколко вноски, или пък обвързването им със съдействие или с на­чалните резултати от новата структура.

Прехвърлянето/продаването на бизнес не е обикновена продажба и предлагащият трябва да има готовност за всякакви варианти и за на­срещни предложения. Важното е да има продължение.


Обратно